Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Zарytаnie оfеrtоwе

Zарytаnie оfеrtоwе na dostarczenie samochodu osobowego na potrzeby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Postępowanie, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Żytkiejmy, ul. Szkolna 1

19-504 Dubeninki

adres strony internetowej Zamawiającego: www.pkwim.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora PKPR nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym.

2. Termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty odpisania umowy.

3. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wypłacone Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji samochodu – w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca sporządzi ofertę według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

3. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy opis oferowanego samochodu określający jego parametry i wyposażenie (wg własnego wzoru).

4. Osobą do kontaktów jest Jaromir Krajewski - kom. 695198511.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać pocztą (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej) lub mailem (rominten@onet.pl), do 04.01.2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina dotarcia oferty do Zamawiającego).

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę (brutto) należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania całej umowy.

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Cena (koszt) - 100%

IX. WARUNKI OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.

2. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz oferty.
  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  3. Projekt umowy.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.