Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Przeprowadzenia monitoringu występowania żółwia błotnego na podstawie analizy DNA środowiskowego "

Postępowanie, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Żytkiejmy, ul. Szkolna 1

19-504 Dubeninki

adres strony internetowej Zamawiającego: www.pkwim.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora PKPR nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja występowania żółwia błotnego (Emys orbicularis orbicularis) z wykorzystaniem analizy DNA środowiskowego (ang. eDNA) metodą qPCR.

Zamówienie obejmuje dwa zadania:
 

Zadanie 1. Przefiltrowanie 50 próbek wody o objętości 250 ml. i zabezpieczenie materiału biologicznego.

 

Zadanie 2. Analiza laboratoryjna obecności DNA żółwia błotnego metodą qPCR przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia - 50 próbek - analizy qPCR w pięciu powtórzeniach.

 

Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi sprawozdanie w ilości 2 egzemplarzy w formie maszynopisu i w formie elektronicznej, które obejmować będzie wykaz i opis wykonanych prac zwierających m.in. lokalizację zbiorników z których pobrano próby, krótki opis obiektów z których pobrano próby, wyniki analiz laboratoryjnych w formie raportu, podsumowanie wyników badań.

Sprawozdanie musi zawierać również część graficzną (mapy lub kopie map z naniesioną lokalizacją punktów poboru prób i dokumentację fotograficzną z realizacji zadania obejmującą m.in. zbiorniki wodne (lub ich części) z których pobrano próby wody do badań.

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. prac, w tym koszty transportu, pokrywa wykonawca.

 

Opis przeprowadzenia procedury monitoringu występowania żółwia błotnego na podstawie analizy DNA środowiskowego:

 

Procedura monitoringu żółwia błotnego składa się z dwóch zasadniczych etapów: przygotowanie próbek do analizy genetycznej oraz analizy na obecności DNA badanego gatunku metodą qPCR.

 1. Przygotowanie próbek do analizy genetycznej

Próbki w objętości 250 ml wody przekazane przez eksperta herpetologa w ciągu 24 godzin od dostarczenia muszą być przefiltrowane. Próbki wody mogą być przekazywane sukcesywnie w okresie od 20 marca do 10 maja. Przekazanie próbek wody odbywać się będzie w miejscu i czasie wskazanym przez specjalistę herpetologa.

Materiał biologiczny do badań DNA należy pozyskać z próbek wody poprzez filtrację metodą próżniową (filtracja za pomocą kolumny filtracyjnej i pompy próżniowej). Należy zastosować filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy - 47 mm – 0,45µm. Przy każdorazowej filtracji cała kolumna filtracyjna musi być wysterylizowana. Materiał genetyczny w uzyskanych filtratach będzie niezwłocznie konserwowany poprzez mrożenie filtratów (filtrów membranowych) w sterylnym pojemniku w temperaturze ok. -20oC. Zabezpieczone próbki zostaną następnie przewiezione do laboratorium w celu przeprowadzenie analiz DNA.

 1. Opis metodologii laboratoryjnych analiz DNA środowiskowego (metoda qPCR)

Procedura analiz molekularnych obejmować będzie następujące etapy:

a) Ekstrakcja DNA genomowego komercyjnym zestawem do izolacji DNA z próbek środowiskowych o śladowej zawartości materiału genetycznego z wykorzystaniem syntetycznego DNA do monitorowania skuteczności ekstrakcji i obecności inhibitorów reakcji PCR (kontrola ekstracji DNA umożliwia walidację etapu).

b) Analiza qPCR przeprowadzona z wykorzystaniem starterów reakcji PCR i sondy TaqMan specyficznych dla analizowanego gatunku (sekwencja sondy przetestowana in silico pod kątem specyficzności względem badanego gatunku oraz braku komplementarności
w odniesieniu do gatunków zasiedlających ten sam biotop co żółw błotny). Para starterów
i sonda TaqMan zaprojektowane na podstawie analizy sekwencji genu cytb dla żółwia błotnego dostępnych w bazie GenBank ze szczególnym uwzględnieniem linii ewolucyjnych zidentyfikowanych na terenach objętych badaniem.

Analiza qPCR próbek środowiskowych prowadzona w pięciu powtórzeniach w obecności NTC (No Template Control) tzw. kontrola czystości i PTC.

c) Analiza pod kątem występowania DNA w zbadanych próbkach.

 

 

Wyniki analiz powinny być zestawione w formie raportu. Raport powinien zawierać tabelaryczne zestawienie wyników, w tym również wyników dla poszczególnych powtórzeń,  PTC i NTC dla każdej analizowanej próby.

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia.
 1. Przygotowanie próbek wody do analizy genetycznej od dnia podpisania Umowy do 10 maja 2019 r.
 2. Analizy genetyczne i opracowanie wyników i złożenie sprawozdania do zamawiającego do dnia 30 listopada 2019 roku.
 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone Wykonawcy w przeciągu 30 dni od daty akceptacji sprawozdania i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury bądź rachunku.
 2. Faktura (lub rachunek) wystawiona będzie na:

Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

NIP: 7393890447

Odbiorca: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Dysponują minimum jedną osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku biologia oraz posiada doświadczenie w badaniach genetycznych zwierząt.

2. Dysponują minimum jedną osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku biologia oraz posiada doświadczenie w realizacji czynnej ochrony żółwia błotnego.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w rozdziale V, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale IV. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca sporządzi ofertę według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

3. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada (dysponuje) potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia

    - wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia;

- oświadczenie o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia;

4. Osobą do kontaktów jest Jaromir Krajewski - kom. 695198511.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać pocztą (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej) lub mailem (rominten@onet.pl), do 18.03.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina dotarcia oferty do Zamawiającego).

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę (brutto) należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania całej umowy.

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Cena (koszt) - 100%

IX. WARUNKI OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.

2. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty
 2. Wzór wykazu osób
 3. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca
 4. Projekt umowy

   

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.